- สำเนา -

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่  ๐๒๐๖/๒๕๕๓

เรื่อง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

-------------------------------------

                       

ด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรกำหนดนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศให้ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทราบ และดำเนินการในทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.  ให้ส่วนงานทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในส่วนงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารส่วนงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒.  ให้ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

หรือ คณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน

๓.  ให้ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนงานได้มีส่วนร่วม

และมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ ส่วนงาน

๔.  ให้ส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของส่วนงาน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง และให้รายงานผลการประเมินต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ และรองรับ การตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกต่อไป

๕.  ให้ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของส่วนงานได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

ทักษะ และความชำนาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี

(Best Practice) และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๖.  มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ

การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

                                                (ลงชื่อ)                สมพล  พงศ์ไทย

                                                         (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย)

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำเนาถูกต้อง

     

   (นางสาวจันทร์พร  สุดจำนงค์)

          นักวิชาการศึกษา