แผนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดเวลา
1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (BUUIS) 1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56
2 ส่วนงานเก็บข้อมูลระยะเวลา 12 เดือน ตามฐานข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE 1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)” 12 กันยายน 2555
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา” ตามหลักสูตร
ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อบรมหลักสูตร 3 วัน จำนวน 1 รุ่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันเครือข่าย
31 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2555
5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2555 ธันวาคม 2555
6 การศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” สำหรับคณะกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ธันวาคม 2555
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)” มหาวิทยาลัยบูรพา มกราคม 2556
8 การประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวน และการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบคุณภาพ และ 20 ตัวบ่งชี้ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จำนวน 2 ครั้ง
         ครั้งที่ 1 ส่วนงานการเรียนการสอน จำนวน 26 ส่วนงาน
         ครั้งที่ 2 ส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 ส่วนงานมกราคม 2556
9 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตสถาบันเครือข่าย กุมภาพันธ์ 2556
10 โครงการเสวนา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันเครือข่าย มีนาคม 2556
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน (SAR)
ปีการศึกษา 2555” จำนวน 2 ครั้ง
         ครั้งที่ 1 ส่วนงานการเรียนการสอน จำนวน 26 ส่วนงาน
         ครั้งที่ 2 ส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 ส่วนงาน
เมษายน 2556
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)”
         ครั้งที่ 1 สำหรับการบันทึกข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555
         ครั้งที่ 2 สำหรับการบันทึกข้อมูล CAR ปีการศึกษา 2555


พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
13 ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทำ SAR และเตรียมการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า
พฤษภาคม 2556
14 ประเมินระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พฤษภาคม 2556
15 ส่วนงานนำผลการประเมินระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทำ SAR ระดับ
ส่วนงาน และกรอกข้อมูล SAR ในระบบ CHE QA online และเตรียมการประเมินระดับ
ส่วนงาน
มิถุนายน 2556
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับเลขานุการสำหรับการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ปีการศึกษา 2555
มิถุนายน 2556
17 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเครือข่าย มิถุนายน 2556
18 ส่วนงานส่ง SAR ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 8 เล่ม มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ภายใน 10 มิถุนายน 2556
19 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน (34 ส่วนงาน) สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 มิถุนายน – กรกฎาคม 2556
20 โครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา” สำหรับผลการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2555
5 กรกฎาคม 2556
21 มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินระดับส่วนงานมาจัดทำ SAR ระดับมหาวิทยาลัย และ
กรอกข้อมูล SAR ในระบบ CHE QA online และเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
22 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สิงหาคม 2556
23 นำผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป สิงหาคม 2556
24 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และกรอกข้อมูลในระบบระบบ CHE QA online
ภายใน 15 กันยายน พ.ศ. 2556