ความเป็นมา

          ารประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทำให้เกิดระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน

          กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า "Deming Cycle" หรือ "Plan Do Check Act (PDCA) Cycle" ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ
                    (1) Plan หมายถึง การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
                    (2) Do หมายถึง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
                    (3) Check หมายถึง การประเมินผลการดำเนินงาน
                    (4) Act หมายถึง การวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ หลังจากทราบผลการประเมิน

          กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผลักดันให้องค์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามวงจร PDCA มีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนจนตลอดจนข้อมูลผลการประเมินในการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงเป้าหมาย

          มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับมีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”

          ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตลอดจนจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของหน่วยงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการและบริหารกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาจะทำการรวบรวม และจัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Che-QA Online ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

          ในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในภาพรวมของส่วนงานและมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน พบประเด็นปัญหาที่สำคัญ ก็คือ ยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งส่วนมากยังอยู่ในรูปแบบของกระดาษ ปัญหาการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS) และการจัดทำข้อมูลหลักฐานเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเองอื่น ๆ ที่จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้เป็นภาระงานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล หลักฐานและเอกสารเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Che-QA ออนไลน์

          โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ชัดแช้ม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบไอทีมาช่วยในการลดภาระงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้จะเป็นสื่อกลางเพื่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญระบบนี้จะต้องสามารถให้ข้อมูลด้านประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้บริหารทุกกลุ่มทุกระดับสามารถกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส่วนงานที่รับผิดชอบ

          ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR) สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา” ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (existing Systems) เพื่อช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในระดับส่วนงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล Che-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการดึงข้อมูลมาจัดทำเป็นรายงานสรุป และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพในระดับส่วนงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การติดตามผลการส่งข้อมูลของส่วนงาน การสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ครอบคลุมระบบการจัดการความรู้ของทุกส่วนงาน โดยมีเป้าหมายนำสู่การเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ (Learning Organization)