การกำหนดตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยบูรพา

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม ของมหาวิทยาลัยบูรพาไว้ ดังนี้

                    ๑. ตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สกอ. ๙.๑ และ สมศ. ๑๖)
                        “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
                    ๒. ตัวบ่งชี้ที่แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๗)
                        “เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน”
                    ๓. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน ๒ ด้าน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘)
                        ๓.๑ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
                        ๓.๒ ด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน