ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : 1.    มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
  2.    มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  3.    มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
  4.    มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  5.    มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ


รายงานข้อมูลอ้างอิงสำหรับส่วนงาน ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ปีการศึกษา 2556

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2557-2560 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและช่วยในการตัดสินใจ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556
7.3-1-1
7.3-1-2
7.3-1-3
7.3-1-4
7.3-1-5
7.3-1-6
ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบบัญชีสามมิติ เป็นต้น และได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2557 ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย BUU-MIS
2. ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์โมบาย BUU APP
3. ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
5. ระบบสารสนเทศกิจการนิสิต
6. กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ

7.3-2-1
ข้อ 3

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการตาม ISO 9001:2008 ดังนั้นเมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วจะต้องประเมินการใช้งานระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ประเมินระบบสารสนเทศผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 7.3-3-1
7.3-3-2
ข้อ 4 จากผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001 ทำให้สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบและนำเสนอแผนพัฒนาระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำข้อเสนอแนะของนิสิตเสนออธิการบดีและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำไปสู่การปรับปรุงระบบทะเบียนและระบบเครือข่ายที่รองรับกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ 19.8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงในระบบมีความเสถียรภาพและรวดเร็วขึ้น 7.3-4-1
7.3-4-2
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA online) 7.3-5

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

1
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
- แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์
- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 2557 - 2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-557
- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1-2557 (รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือนแรก)
- ระเบียบวาระที่ 1.12.1 แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
7.3 - 01-1

7.3 - 01-2
7.3 - 01-3
7.3 - 01-4

7.3 - 01-5


7.3 - 01-6
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-1.pdf

http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-2.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-3.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-4.pdf

http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-5.pdf


http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-01-6.pdf
2
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
7.3 - 02-1
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-02-1.pdf
3
- ผลการประเมินตาม ISO 9001
- ผลการประเมินของนิสิตที่มีต่อระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- แบบประเมินผลการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- แบบประเมินผลการให้บริการระบบสารสนเทศ
- แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
7.3 - 03-1
7.3 - 03-2

7.3 - 03-3
7.3 - 03-4
7.3 - 03-5
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-03-1.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-03-2.pdf

http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-03-3.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-03-4.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-03-5.pdf
4
- ข้อเสนอแนะจากการประเมินการเรียนการสอน
- วาระที่ 5.1 แบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11/2556
7.3 - 04-1
7.3 - 04-2
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-04-1.pdf
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-04-2.pdf
5
เว็บไซต์ที่มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกเว็บไซต์
7.3 - 05-1
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/doc/2556/7.3-05-1.pdf