ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน แยกตามส่วนงาน
ปีการศึกษา 2556

ลำดับ คณะ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน เฉลี่ยรวม
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 4.17 4.20 4.17 4.18
2 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 4.12 4.10 4.14 4.11
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 4.32 4.37 4.32 4.35
4 คณะแพทยศาสตร์ 4.19 4.28 4.32 4.23
5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 4.14 4.11 4.09 4.12
6 คณะเภสัชศาสตร์ 4.29 4.20 4.18 4.23
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.16 4.19 4.18 4.17
8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4.16 4.11 4.14 4.14
9 คณะโลจิสติกส์ 4.12 4.14 4.19 4.14
10 คณะวิทยาการสารสนเทศ 4.17 4.17 4.15 4.17
11 คณะวิทยาศาสตร์ 4.08 4.03 4.19 4.06
12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.19 4.19 4.17 4.19
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.22 4.21 4.16 4.21
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.13 4.18 4.13 4.15
15 คณะศึกษาศาสตร์ 4.33 4.32 4.35 4.33
16 คณะสหเวชศาสตร์ 4.18 4.22 4.26 4.20
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.16 4.20 4.10 4.17
18 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 4.30 4.22 0.00 4.29
19 วิทยาลัยนานาชาติ 4.17 4.15 0.00 4.16
20 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 4.06 4.29 3.96 4.11
21 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 4.58 4.69 0.00 4.62
22 สถาบันภาษา 4.37 4.27 4.33 4.31
             เฉลี่ยมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.18 4.17 4.20 4.18
วิทยาเขตจันทบุรี
1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 4.30 4.29 4.27 4.30
2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4.23 4.14 4.10 4.18
3 คณะอัญมณี 4.13 4.14 4.00 4.11
             เฉลี่ยวิทยาเขตจันทบุรี 4.21 4.15 4.07 4.16
วิทยาเขตสระแก้ว
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.07 4.27 4.14 4.17
2 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.16 4.09 4.16 4.13
             เฉลี่ยวิทยาเขตสระแก้ว 4.16 4.09 4.16 4.13
เฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัย 4.18 4.16 4.19 4.17

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557