Q : การ Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR) เพื่อดูข้อมูลต้องทำอย่างไร
A : การ Login เข้าสู่ระบบฯ จะใช้ Username และ Password ที่เป็นรหัสเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย ที่สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ออกให้เท่านั้น

Q : ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คืออะไร
A : ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คือ ข้อมูลที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมไว้เพื่อให้แต่ละส่วนงานนำไปใช้ในการทำ SAR ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Q : ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 7.3 คืออะไร
A : ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 7.3 คือ ข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างการเขียน SAR ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน