งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ประสานงาน น.ส.พัชราภรณ์ ศรีบัว
E-mail sribua@buu.ac.th
เบอร์โทร 0-3810-2640
 

สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้ประสานงาน น.ส.พนิดา มากสมบัติ
E-mail panidam@buu.ac.th
เบอร์โทร 0-3810-2761