ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน : 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า
ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ : 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1.ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้
wifi กับมหาวิทยาลัย
2. การคิดคำนวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

1.1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้นิสิตใช้จำนวน 3,629 + 330 = 3,959
      จำนวนเครื่อง notebook และ mobile device ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนจำนวน 39,250
1.2 ผลรวม FTES ทุกระดับการศึกษาภาคปกติ 24,745.26 + 626.94 + 540.63 = 25,912.83
      ผลรวมทุกระดับการศึกษา ภาคพิเศษ 140,90.64 + 4221.64 + 243.09 = 18,555.37
      รวม FTES = 44,468.20
1.3 ค่าการคำนวณอัตราการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่ากับ = 43,209/44,468.20 = 0.972

หมายเหตุ
ค่า FTES ได้มาจากกองแผนงาน http://planning.buu.ac.th/content/research/ftes/FTES2556.xls
สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีการให้นักศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
3,629 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
330 เครื่อง
LAN
5,877 จุด
Access Point
778 จุด

สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีการให้นักศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และ Mobile Divice ที่ลงทะเบียนใช้งาน Wifi
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต จำนวนนิสิต จำนวนอุปกรณ์ (เครื่อง) ร้อยละ (%)
บางแสน
41,397 34,992 84.53
วิทยาเขตจันทบุรี
2,161 2,572 119.02
วิทยาเขตสระแก้ว
1,637 1,686 102.99
รวมทั้งหมด
45,195 39,250 86.85

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557


6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

รายงานสรุปภาพรวมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต ปีการศึกษา 2561
(ตามข้อกำหนดในตัวบ่งชี้ที่ 2.5)
หัวข้อประเมิน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ค่าเฉลี่ย
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.40 3.43 3.55 3.44
2. ระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.47 3.53 3.59 3.52
3. บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.78 3.80 3.79 3.79
4. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.55 3.56 3.61 3.57
5. บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็น
    5.1 การรักษาความสะอาด 3.55 3.59 3.62 3.58
    5.2 สถานที่ออกกำลังกาย 3.51 3.50 3.54 3.51
    5.3 สถานที่จัดกิจกรรม 3.49 3.51 3.54 3.51
    5.4 การจัดจำหน่ายอาหาร 3.27 3.29 3.27 3.28
6. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ เป็นต้น 3.52 3.55 3.59 3.55
7. ระบบความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ชีวิต และทรัพย์สิน 3.56 3.59 3.65 3.59
ค่าเฉลี่ย 3.51 3.53 3.58 3.53

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557